Voor België werd de Nationale Klimaatcommissie aangesteld als aanspreekpunt en de aangewezen nationale autoriteit

In die functie is ze gebonden door de beslissingen van administratieve en technische aard, waarvoor de bevoegde gewestelijke en federale autoriteiten de projectactiviteiten goedkeuren.

Samenwerkingsakkoord

In België is de bevoegdheidsverdeling inzake de goedkeuring van projectactiviteiten vastgelegd in het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007.

Bevoegdheidsverdeling goedkeuring projectactiviteiten

In artikel 5 van het samenwerkingsakkoord worden de gevallen gedefinieerd waarin de projectactiviteiten worden goedgekeurd door de gewesten of door de Federale Overheid. De projectactiviteiten die hier geen deel van uitmaken worden, zoals vermeld in artikel 7, goedgekeurd in de schoot van de Nationale Klimaatcommissie.

Projectactiviteiten onder de bevoegdheid van een gewest of de Federale overheid

Een gewest keurt de volgende projectactiviteiten goed:

  • elke projectactiviteit die volledig of gedeeltelijk gefinancierd wordt door dat gewest, of door een provincie of een gemeente, gelegen op zijn grondgebied;
  • elke projectactiviteit waarvan dat gewest Kyoto-eenheden wil verwerven;
  • elke CDM- of JI-projectactiviteit waarvoor een verzoek tot goedkeuring wordt ingediend door een natuurlijke persoon met zijn woonplaats in het desbetreffende gewest of door een rechtspersoon met een vestigingseenheid in dat gewest;
  • elke projectactiviteit, die op het grondgebied van dat gewest wordt uitgevoerd.

De federale overheid keurt alle projectactiviteiten goed waarvan ze Kyoto-eenheden verwerft.

Als een projectactiviteit, volgens de bovenvermelde criteria, tegelijkertijd onder de bevoegdheid valt van meerdere gewesten of van een of meerdere gewesten en de federale Overheid, dan wordt ze behandeld door de overheid waar het verzoek tot goedkeuring is ingediend, na raadpleging van de andere betrokken bevoegde overheden. Indien de projectactiviteit zou plaatsvinden op het grondgebied van een gewest, wordt het verzoek tot goedkeuring steeds ingediend bij en behandeld door het gewest in kwestie.

Projectactiviteiten onder de bevoegdheid van de Nationale Klimaatcommissie

Elke projectactiviteit, die niet onder de bevoegdheid van een gewest of van de Federale Overheid valt overeenkomstig artikel 5, valt onder de bevoegdheid van de Nationale Klimaatcommissie.