Brussel, dinsdag 11 december 2018

Verschillende grootschalige branden hebben al bos- en natuurgebieden in België aangetast. Deze dreiging zal in de toekomst waarschijnlijk toenemen omwille van de klimaatverandering.

De bijeenkomst heeft als doel de verschillende actoren (wetenschappers, crisiscentra, civiele bescherming, hulpdiensten, brandweer enz.) samen te brengen om nuttige informatie uit te wisselen, een stand van zaken op te stellen en mogelijke initiatieven te identificeren om de brandpreventie en de interventies bij branden in natuurgebieden te verbeteren.

Het evenement is georganiseerd door het werkgroep adaptatie van de Nationale Klimaatcommissie, in het kader van de uitvoering van het Nationaal Adaptatieplan. 

Programma

9u00-9u30 : Onthaal

9u30-9u40 : Klimaatverandering in België, algemene context (Julien Hoyaux, coördinator van de Werkgroep adaptatie van de Nationale Klimaatcommissie, Agence Wallonne de l’Air et du Climat - AWAC)

9u40-10u00 : Risico’s en (huidige en toekomstige) impact van branden in natuurgebieden (Jan Baetens, UGent)

10u00-10u30 : Nationaal actieplan voor branden in natuurgebieden, evaluatie van de risico’s en cartografie (Monique Bernaerts, FOD Binnenlandse Zaken, crisiscentrum en Rink Kruk, NGI)

10u30-10u45 : Gedachtewisseling

10u45-11u00 : Koffiepauze

11u00 -11u15 : Operationeel luik (interventieprocedure en vorming) (FOD Binnenlandse Zaken, Kenniscentrum, Francis Dixheures)

11u15-11u30 : Gedachtewisseling

11u30-12u15 :  Noodplanning

            Didier Sorgeloos, Dienst Noodplanning van de Provincie Luik

            Joke Claesen, Dienst Noodplanning van de Provincie Limburg

12u15-13u15 : Gedachtewisseling

13u15-14u00 : Broodjeslunch

 

Plaats

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Eurostation (zaal Magritte A 1C273)

Victor Hortaplein 40

1060 Brussel

 

Inschrijving

claire.collin@environment.belgium.be 

 

Deelnemerslijst