Realisaties en rapportering

  • Op 24 december 2018 trad de governance verordening (EU) 2018/1999 inzake de energie-unie van 11 december 2018 in werking welke o.a. voor alle EU-lidstaten de verplichting inhield om tegen 31/12/18 een eerste ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 (NEKP) te notificeren aan de Europese Commissie. België voldeed aan deze verplichting en maakte op 31/12/18 haar eerste ontwerp NEKP en alle relevante bijlagen over aan de Europese Commissie, die u hieronder kan raadplegen conform artikel 3 van de governance verordening.
  • Van zodra de modaliteiten volledig uitgewerkt zijn , zal conform artikel 10 van de governance verordening ook een publieksbevraging gelanceerd worden met het oog op het finale NEKP dat tegen 31/12/19 dient genotificeerd te worden aan de Europese Commissie.

Meer informatie

  • publicatie van het ontwerp van geïntegreerd nationaal energie-en klimaatplan 2021-2030 van België
  • Alle door de Europese Commissie gepubliceerde nationale ontwerpplannen van de 28 lidstaten